Το έργο με τίτλο "Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς" (LIFE12 NAT/CY/000758) υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται  στα 766.746 ευρώ, εκ των οποίων τα 574.703 ευρώ (75% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού) χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Το έργο στοχεύει στη μακροπρόθεσμη διατήρηση των δύο τύπων οικοτόπων προτεραιότητας, *5220 - Θαμνώνες με Ziziphus και *1520 - Γυψούχες στέππες (Gypsophiletalia), στην Κύπρο, μέσα από την ποσοτικοποίηση και την ανάσχεση φυσικών και ανθρωπογενών πιέσεων ή και απειλών που οδηγούν στη μακροπρόθεσμη υποβάθμισή τους.
Το έργο ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2013 και θα ολοκληρωθεί την 28η Φεβρουαρίου 2017.

ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο
Ε Θ Ν Ι Κ Ο    Δ Α Σ Ι Κ Ο    Π Α Ρ Κ Ο    Ρ Ι Ζ Ο Ε Λ Ι Α Σ
Τμήμα Περιβάλλονος
Τμήμα Δασών
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ziziphus lotus
Τελευταία Νέα
Campanula fastigiata
Copyright © 2014 - Department of Forests
Web-design and development: George A. Constantinou
LIFE
Herniaria hemistemon
Πανεπιστήμιο Φρεντερικ
More...