Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο
Ε Θ Ν Ι Κ Ο    Δ Α Σ Ι Κ Ο    Π Α Ρ Κ Ο    Ρ Ι Ζ Ο Ε Λ Ι Α Σ
LIFE
Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των δυο τύπων οικοτόπων προτεραιότητας, "*5220 - Θαμνώνες με Ziziphus" και "*1520 - Γυψούχες στέπες (Gypsophiletalia)", στην Κύπρο, μέσα από την ποσοτικοποίηση και ανάσχεση των φυσικών και ανθρωπογενών πιέσεων ή και απειλών που συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη υποβάθμισή τους. Το έργο υλοποιείται εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ριζοελιάς (CY6000006), του οποίου μεγάλος μέρος έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς απαντούν οι πιο αντιπροσωπευτικοί πληθυσμοί των δύο υπό μελέτη οικοτόπων.
Web-design and development:  George A. Constantinou
Copyright © 2014 - Department of Forests
Τ Ο   Ε Ρ Γ Ο
Gypsophiletalia
Ziziphus
Ziziphus
Στόχος
Γυψούχες στέπες (Gypsophiletalia), *1520
Ο οικότοπος περιλαμβάνει κυρίως αραιούς και χαμηλούς θαμνώνες που αναπτύσσονται σε γυψούχα εδάφη, σε ξηρές και ημι-ερημικές περιοχές.  Το χαρακτηριστικό γνώρισμα των θαμνώνων είναι τα μεγάλα ανοίγματα στα οποία αναπτύσσονται κατά τόπους πυκνότερες ή αραιότερες αποικίες ποωδών ειδών και τα οποία περιλαμβάνουν συχνά περιοχές γυμνές από βλάστηση (στις τοπικές εμφανίσεις σκληρού γύψου).

Τα είδη που με την παρουσία τους χαρακτηρίζουν τον τύπο οικοτόπου είναι γυψόφυτα ή γυψόφιλα είδη, δηλαδή φυτά που περιορίζονται σε γύψους, πολλά εκ των οποίων είναι είδη εξειδικευμένα στα εδάφη αυτά. Τα χαρακτηριστικά γυψόφυτα που έχουν εντοπιστεί ως σήμερα στην Κύπρο είναι τα Campanula fastigiata και Gypsophila linearifolia (Κρισίμως Κινδυνεύον).  
Ο οικότοπος *1520 προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (Οδηγία των Οικοτόπων), καθώς περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι και χαρακτηρίζεται ως οικότοπος προτεραιότητας. Ο χαρακτηρισμός αυτός υποδηλώνει ότι κινδυνεύει να εξαφανιστεί και είναι απαραίτητη η λήψη άμεσων μέτρων για τη διατήρησή του.

Θαμνώνες Ziziphus, *5220
Ο οικότοπος περιλαμβάνει θαμνώνες της Θερμο-Μεσογειακής ζώνης σε περιοχές με ξηρό ή ημι-ερημικό βιοκλίμα με κυρίαρχο είδος το Ziziphus lotus (παλλούρα, κονναρκά). Το είδος εξαπλωνόταν κυρίως στην εσωτερική ζώνη της Μεσαορίας και στη λοφώδη ζώνη της κεντρικής Κύπρου αλλά λόγω των έντονων και διαχρονικών ανθρωπογενών επεμβάσεων έχει περιοριστεί σε μεμονωμένες συστάδες, συχνά σε όρια αγρών. Σπάνια σχηματίζονται αντιπροσωπευτικές κοινότητες του οικότοπου *5220.

Πέραν του χαρακτηριστικού είδους, Ziziphus lotus, στη σύσταση του οικότοπου συμμετέχουν χαμηλοί θάμνοι όπως τα είδη Asparagus stipularis, Noaea mucronata, Thymbra capitata και Phagnalon rupestre

Ο οικότοπος *5220 προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (Οδηγία των Οικοτόπων), καθώς περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι και χαρακτηρίζεται ως οικότοπος προτεραιότητας. Ο χαρακτηρισμός αυτός υποδηλώνει ότι κινδυνεύει να εξαφανιστεί και είναι απαραίτητη η λήψη άμεσων μέτρων για τη διατήρησή του.

Gypsophila linearifolia
Campanula fastigiata
Υπό Μελέτη Τύποι Οικοτόπου