Frederick Univeristy
1. Τμήμα Δασών - Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (ανάδοχος φορέας)
2. Τμήμα Περιβάλλοντος - Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
3. Πανεπιστήμιο Frederick
4. Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Περιγραφή κάθε φορέα

Τμήμα Δασών
Το Τμήμα Δασών υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και ο ρόλος του είναι διπλός. Το Τμήμα είναι η αρμόδια αρχή αφενός για τη διαχείριση της εθνικής δασικής γης και αφετέρου για την εφαρμογή της εθνικής δασικής νομοθεσίας και πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Δασών ασχολείται με την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές, τη διαχείριση και τη διατήρησης της φύσης, τις αναδασώσεις και τη διαχείριση των εθνικών δασών που αποτελούν μέρος του Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000. Επιπρόσθετα, το Τμήμα Δασών έχει μακράν εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρώπη καθώς έχει συμμετοχές σε έργα LIFE και μη όπως τα EEA Grant Projects. Αυτή τη στιγμή συμμετέχει σε τουλάχιστον οχτώ έργα, τα περισσότερα από τα οποία σχετίζονται με τη διατήρηση της φύσης. 

Τμήμα Περιβάλλοντος
Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει τοποθετηθεί στο Γραφείο Μόνιμης Γραμματείας και, μεταξύ άλλων, είναι η υπηρεσία συντονισμού των Κυβερνητικών προγραμμάτων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ο επικεφαλής της τεχνικής επιτροπής για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο σύμβουλος σχετικά με την περιβαλλοντική πολιτική και ο άμεσα υπεύθυνος για την εφαρμογή της, ο διαχειριστής του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους Νόμου, ο συντονιστής για τη διαδικασία υιοθέτησης της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο συντονιστής της συνεργασίας των Κρατικών υπηρεσιών με διεθνείς οργανισμούς και τέλος προωθεί την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και πληροφόρηση. Το Τμήμα είναι επίσης το Εθνικό Σημείο Επαφής για την Επιτροπή για την Αειφόρο Ανάπτυξη, INFOTERPA, UNEP, Σύμβαση της Βασιλείας, CITES, πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, Σύμβαση της βιολογικής ποικιλότητας, Σύμβαση της Κλιματικής αλλαγής, κλπ.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος καλύπτει νομικά και ρυθμιστικά θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της Οδηγίας των Οικοτόπων στην Κύπρο. Είναι επίσης ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση και προστασία του Δικτύου των Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 αλλά και το εθνικό σημείο επαφής για το πρόγραμμα LIFE.

Απασχολεί επαγγελματικό προσωπικό για θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος, φυσικών επιστημών, ελέγχου της ρύπανσης, γεωλογίας και θαλάσσιας οικολογίας. Έχει αναμειχθεί είτε ως αρμόδιος είτε ως συνεργαζόμενος φορέας σε αρκετά έργα. Ορισμένα από τα έργα αυτά είναι τα: LIFE98 TCY/CY/172, LIFE04 NAT/CY/000013, LIFE08 NAT/CY/000453, LIFE08 ENV/CY/000460 και LIFE09 NAT/CY/0004274. 

Πανεπιστήμιο Frederick
Tο Πανεπιστήμιο Frederick είναι ένα από τα εφτά αναγνωρισμένα πανεπιστήμια που υπάρχουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι ένα δυναμικό και ενεργό ιδιωτικό πανεπιστήμιο, που απολαμβάνει το σεβασμό και την αναγνώριση τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στο πανεπιστήμιο έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ακαδημαϊκή έρευνα, καθιστώντας το ένα από τους κορυφαίους ερευνητικούς οργανισμούς της χώρας. Το ακαδημαϊκό δυναμικό του Πανεπιστημίου Frederick χαρακτηρίζεται από άτομα με υψηλά προσόντα και πλούσιο αρχείο δημοσιεύσεων.

Κάτω από την ομπρέλα του Πανεπιστημίου Frederick, συστάθηκε το 2005, η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης (ΜΔΦ) που ειδικεύεται στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στη διαχείριση των φυσικών πόρων της Κύπρου. Η Μονάδα αποτελεί τη μοναδική δομή στο Κυπριακό ακαδημαϊκό σύστημα που επικεντρώνεται στη διατήρηση της Κυπριακής φύσης.

Η ΜΔΦ διευρύνει τις δυνατότητές της αξιοποιώντας την εμπειρία πολλών συνεργαζόμενων φορέων και εργοδοτώντας πτυχιούχους και μεταπτυχιακούς φοιτητές με μεγάλη εμπειρία σε θέματα βιολογίας, διατήρησης και διαχείρισης φυσικών πόρων. Τα μέλη της Μονάδας έχουν εμπλακεί ενεργά σε διάφορα έργα διατήρησης της βιοποικιλότητας, περιλαμβανομένων και έργων LIFE, για την καταγραφή, περιγραφή, αξιολόγηση και χαρτογράφηση τύπων οικοτόπου και περιοχών εξάπλωσης ειδών χλωρίδας και πανίδας, σε Ελλάδα και Κύπρο. Επιπλέον, είχαν σημαντική συμβολή σε διάφορα έργα για τη διατήρηση ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας σε Ελλάδα και Κύπρο.  

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 2001 ως το δεύτερο Κρατικό Ίδρυμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Κύπρο προσφέροντας τόσο προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που βασίζονται αποκλειστικά στην ανοικτή και εξ αποστάσεως μεθοδολογία μάθησης. Το Πανεπιστήμιο έχει τρεις σχολές: Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε πρόσφατα με σκοπό να προσφέρει στους αποφοίτους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την κατανόηση των θεμελιωδών περιβαλλοντικών μοτίβων και διαδικασιών και πώς αυτές συνδέονται με την κοινωνία.

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο
Ε Θ Ν Ι Κ Ο    Δ Α Σ Ι Κ Ο    Π Α Ρ Κ Ο    Ρ Ι Ζ Ο Ε Λ Ι Α Σ
LIFE
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ο Ι   Φ Ο Ρ Ε Ι Σ
Web-design and development:  George A. Constantinou
Copyright © 2014 - Department of Forests
Τμήμα Περιβάλλονος
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Δασών