Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο
Ε Θ Ν Ι Κ Ο    Δ Α Σ Ι Κ Ο    Π Α Ρ Κ Ο    Ρ Ι Ζ Ο Ε Λ Ι Α Σ
LIFE
Α Ν Α Μ Ε Ν Ο Μ  Ε Ν Α    Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α
Οι δράσεις του έργου αναμένεται να εξασφαλίσουν την μακροπρόθεσμη διατήρηση των τύπων οικοτόπου "*5220 -
Θαμνώνες με Ziziphus" και "*1520 - Γυψούχες στέπες (Gypsophiletalia)" στην Κύπρο.
Ειδικότερα, αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:
  • Η ενίσχυση της γνώσης και η διάχυσή της σχετικά με:
- Τη σύσταση και τη δομή του τύπου οικοτόπου *1520.
- Την ανθρωπογενή επίδραση στις οικολογικές συνθήκες των δύο υπό μελέτη τύπων οικοτόπου (*1520 και *5220).
- Την αποτελεσματική συμμετοχική διαχείριση των υπό μελέτη τύπων οικοτόπου.
- Την αποτελεσματική παρακολούθηση και διατήρηση των υπό μελέτη τύπων οικοτόπου, μέσα από την ετοιμασία
οδηγιών αποκατάστασης και πρωτοκόλλων παρακολούθησης.
  • Η οριοθέτηση, λεπτομερής απογραφή και χαρτογράφηση της εξάπλωσης των υπό μελέτη τύπων οικοτόπου.
  • Η αποκατάσταση 1 ha του τύπου οικοτόπου *5220.
  • Η αποκατάσταση και ενίσχυση του τύπου οικοτόπου *1520 (0,1 και 0,1 ha αντίστοιχα).
  • Η επαναδημιουργία του τύπου οικοτόπου *5220 (2 ha).
  • Η επικαιροποίηση του Τυποποιημένου Δελτίου Καταγραφών [Standard Data Form (SDF)] της περιοχής "CY6000006 -
    Ethniko Dasiko Parko Rizoelias" του Ευρωπαϊκού Δικτύου περιοχών Natura 2000 στην Κύπρο.

Web-design and development:  George A. Constantinou
Copyright © 2014 - Department of Forests